Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên pháp chế - Mảng sản phẩm Cấu trúc, M&A

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Legal Division, Securities, Law / Legal Services, Banking
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Vai trò tư vấn pháp lý liên quan đến các sản phẩm cấu trúc, đầu tư, IB

 • Tham gia các hoạt động liên quan tới nhóm tư vấn sản phẩm cấu trúc, đầu tư, IB.
 • Cung cấp, tổng hợp, xử lý các yêu cầu tư vấn pháp lý liên quan.
 • Tư vấn và tham gia giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng, CBNV trong nội bộ công ty, các tranh chấp giữa công ty với khách hàng và đối tác.
 • Tham gia giải quyết các yêu cầu của các cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động của công ty và trình Trưởng phòng các phương án giải quyết.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị và chế độ báo cáo định kỳ.

2. Vai trò tư vấn pháp luật và kiểm soát rủi ro pháp lý nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty không trái với quy định của pháp luật, giảm thiểu  rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công ty.

 • Tham gia cho Ban Giám đốc, các đơn vị trong toàn công ty về những vấn đề pháp lý trong hoạt động quản lý, điều hành, kinh doanh và các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành theo phân công của Trưởng đơn vị.
 • Tư vấn và tham gia thẩm định về mặt pháp lý cho các  phòng ban, đơn vị trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng các loại, tài liệu, hồ sơ dịch vụ cho các đơn vị trên toàn hệ thống công ty theo phân công của Trưởng đơn vị.
 • Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật để cung cấp thông tin về pháp luật cho Trưởng đơn vị và các phòng ban liên quan, phát hiện và có ý kiến về những quy định của công ty không phù hợp với quy định của pháp luật, báo cáo Trưởng đơn vị kịp thời xử lý.
 • Tham gia tư vấn theo sự phân công của Trưởng đơn vị cho công ty trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty trong các vụ kiện dân sự, kinh tế.
 • Tham gia thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, chức năng khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị.

3. Vai trò xây dựng văn bản, các quy trình, quy chế và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản định chế của công ty nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, hỗ trợ các bộ phận liên quan nắm bắt được sự thay đổi về luật pháp và quy định có thể ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh và hoạt động của tổ chức

 • Trực tiếp hoặc tham gia soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, đóng góp ý kiến đối với các văn bản/tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công ty theo sự phân công từ Trưởng đơn vị trên cơ sở yêu cầu hoạt động, quản trị, điều hành của công ty và của pháp luật.
 • Tham gia phối hợp với các phòng ban khác xây dựng hệ thống biểu mẫu áp dụng chung cho hệ thống VPS (tham gia soạn thảo các loại hợp đồng, các hồ sơ giao dịch của công ty với các đối tác, soạn thảo hoặc chỉnh sửa và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của các loại văn bản, tài liệu giao dịch của Công ty gửi cho bên thứ ba).
 • Hệ thống hóa và cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của công ty.

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học luật trở lên ưu tiên có chửng chỉ luật sư

- Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế

- Kiến thức chung: Nắm vững luật dân sự, luật tố tụng, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán,…

- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: sản phẩm trái phiếu, sản phẩm tín dụng, sản phẩm đầu tư, M&A

- Nhiệt tình, trách nhiệm và có khả năng tìm hiểu luật quốc tế. 

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.